Prohlášení vzdělavatelů v psychoterapii (duben 2023)


Vážené dámy, vážení pánové,

my, níže podepsaní zástupci vzdělávacích institutů v psychoterapii, chceme vyjádřit svůj postoj ke „Kritériím pro schvalování vzdělávacího programu komplexního psychoterapeutického výcviku schváleného pro zdravotnictví platným od roku 2023“ (dále jen Kritéria, odkaz) vyhlášeným 1. ledna 2023 Institutem pro vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Součástí těchto Kritérií jsou nově také „Kritéria pro schválení nezdravotnické skupiny v rámci komplexního psychoterapeutického výcviku pro zdravotnictví“, odkaz. S tím souvisí i náš postoj k návrhu na úpravu živnostenského zákona, který nově zavádí vázánou živnost psychoterapeutické poradenství.
Od doby covidových opatření trvale stoupá počet lidí, kteří potřebují psychoterapeutickou péči z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. Kapacity psychoterapeutů ve zdravotnictví jsou přitom zcela vytížené - objednací lhůty jsou několik měsíců. Proto některé zdravotní pojišťovny zavádějí speciální programy umožňující zapojení psychoterapeutů mimo zdravotnictví do péče hrazené ze zdravotního pojištění.
V takové situaci se výše zmíněná Kritéria i legislativní návrh jeví minimálně jako nešťastná, přímo se dotýkají naší profesní činnosti a chceme upozornit na důsledky, které z nich plynou.

1) Zpomalení odborné přípravy nových psychoterapeutů

Požadavek na otevírání  výcvikových skupin tak, jak jej stanoví Kritéria, zcela pomíjí realitu, která panuje v poměru psychoterapeutů pracujících ve zdravotnictví a mimo něj. Většina kvalifikované psychoterapie  se v ČR neprovádí ve zdravotnictví, ale naopak v mnoha jiných resortech, v nichž je psychoterapeutická práce potřebná (sociální služby, školství, soukromý sektor, vězeňství, duchovní péče atd.). Do komplexních výcviků tak každoročně míří výrazně více zájemců z těchto resortů než ze zdravotnictví, kteří by do budoucna museli v důsledku podmínky „nezdravotnická skupina nesmí být větší než skupina zdravotnická“ na zahájení výcviku mnohem déle čekat. Pokud by tedy měl být výše zmíněný požadavek  uplatňován, v konečném důsledku tím bude citelně zpomaleno a znesnadněno vzdělávání nových kvalifikovaných psychoterapeutů  a povede to k prohloubení už tak akutního nedostatku dostupnosti psychoterapie v ČR.

2) Diskriminace nezdravotnických absolventů výcviků

Domníváme se dále, že zavádění rozdílných osvědčení (viz Kritéria) pro absolventy totožného vzdělání je diskriminující, odborně neobhajitelné a rozporné (soudně napadnutelné). Na jedné straně jde o jeden vzdělávací program, který absolvují dvě různé skupiny účastníků, a na straně druhé obdrží absolventi takového programu, který je schválen pro zdravotnictví, různé osvědčení: „Na diplomu (potvrzení o absolvování PST výcviku schváleného IPVZ) může být uvedeno, že jde o komplexní psychoterapeutický výcvik, ale NESMÍ na něm být uvedeno, že jde o výcvik schválený pro zdravotnictví.“
Chápeme, že rozdílné resorty či konkrétní pracoviště mají na své pracovníky rozdílné a specifické požadavky. Nicméně psychoterapeutická profese je z našeho pohledu jedna a liší se pouze kontextem, v němž je vykonávána. Základní komplexní psychoterapeutické vzdělání a z něj vyplývající dovednosti  jsou totožné a pro možnost jejich uplatnění by nemělo převážit hledisko oddělující výkon profese ve zdravotnictví od jejího výkonu v jiných oborech. 

3) Postavení velkého počtu psychoterapeutů-živnostníků "mimo zákon" a tím způsobené výrazné snížení dostupnosti psychoterapeutické péče

Tento bod souvisí s předchozím: v současné chvíli je v přípravě návrh na změnu živnostenského zákona, který by zavedl novou vázanou živnost "psychoterapeutické poradenství". Paragraf "Požadovaná odborná způsobilost" tohoto návrhu obsahuje mj. bod 2, kde je jako nutná podmínka uznání profesní kvalifikace uvedeno: "Absolvování komplexního psychoterapeutického vzdělávacího programu uvedeného v seznamu schválených programů vedeném Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví." To se jeví v logickém rozporu s tím, že nová živnost má upravit výkon psychoterapie mimo zdravotnictví.
Zároveň by návrh v tomto znění  zcela vyloučil možnost získání  živnostenského oprávnění pro ty psychoterapeuty, kteří absolvovali psychoterapeutický vzdělávací program ještě před rokem 2000, kdy proběhlo první kolo schvalování výcviků pro zdravotnictví, popř. absolvovali současné komplexní výcviky, které jsou certifikované Českou asociací pro psychoterapii (odkaz) a o schválení pro zdravotnictví už dále nežádaly. Paradoxně jde o již teď působící psychoterapeuty a psychoterapeutky, často zkušené praktiky, mnohdy zakladatele oboru, jejichž odborná erudice je nezpochybnitelná, systematicky pracují s těmi nejnáročnějšími případy a rozvíjejí psychoterapeutický obor v souladu s evropskými trendy a požadavky. Jedná se o velmi významnou změnu podmínek pro výkon psychoterapeutické praxe, na niž se nemohli předem nijak připravit.
Naopak u absolventů budoucích výcviků hrozí, že úředník živnostenského úřadu živnostenské oprávnění nevydá, protože podle vyhlášených Kritérií na diplomu "NESMÍ... být uvedeno, že jde o výcvik schválený pro zdravotnictví."

4) Diskriminace poskytovatelů vzdělávání v psychoterapii

Zavedením Kritérií se omezuje, jak jsme přesvědčeni, svobodná soutěž mezi poskytovateli psychoterapeutického vzdělávání a jsou tak ohroženy některé ze základních principů, na kterých staví svobodná společnost. Pokud uměle svěříme rozhodování o celém oboru jedinému resortu (v tomto případě dokonce jedinému institutu – IPVZ), potom jednorázově a trvale znevýhodníme ty vzdělávací instituty, které doposud v dobré víře poskytovaly své služby zájemcům o profesi psychoterapeuta, kteří pak nacházeli uplatnění nejen ve zdravotnictví, ale i v mnoha jiných oblastech, kde lidé potřebují péči o své duševní zdraví.

Všechny výše uvedené skutečnosti povedou k výraznému zpomalení a omezení nárůstu počtu psychoterapeutů ve všech resortech. V případě schválení změny živnostenského zákona by to nepochybně vedlo ke snížení počtu profesionálů, kteří až doteď zajišťují vyšší dostupnost péče o duševní zdraví, než je v tuto chvíli schopen pokrýt resort zdravotnictví. Zároveň to dále ztíží orientaci potřebných osob v tom, kde získat kvalifikovanou psychoterapeutickou péči dostupnou alespoň v řádu jednoho či dvou měsíců. Tento stav považujeme za alarmující. 

Žádáme tímto o pozastavení platnosti výše zmíněných Kritérií a otevření diskuse zástupců všech relevantních resortů, do které budeme zahrnuti i my, poskytovatelé psychoterapeutického vzdělávání. Věříme, že pouze taková diskuse přinese funkční nastavení kritérií vzdělávacích programů a smysluplnou úpravu oboru psychoterapie.


Dne 16. dubna 2023

 

Mgr. Zdeněk Macek, Mgr. Jan Hesoun, Mgr. Barbora Hrušková

Zakladatelé platformy vzdělavatelů v psychoterapii

 

Kam dál?